Mei Fun

(Angel Hair Noodle)
49. House Special Mei Fun 9.20
spicy50. Singapore Mei Fun 9.95
51. Chicken or Pork Mei Fun 9.20
52. Shrimp or Beef Mei Fun 9.20
53. Vegetable Mei Fun 8.95